Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Nowa Huta

Kopalnia soli - Bia³e z³oto

Wieliczka - miasto liczące 18000 mieszkañców - le¿y 15 km od Krakowa. Wieliczka s³ynie ze z³ó¿ soli kamiennej od wieków tu wydobywanych. Kopalnia tego surowca zosta³a za³o¿ona ju¿ w XIII w. i jest najstarszym tego typu obiektem w Polsce. W 1978 roku zosta³a wpisana na listê światowego dziedzictwa UNESCO. Przez wieki owa kopalnia by³a źród³em bogactwa. Sól nazywano nawet bia³ym z³otem. Wieliczka s³ynie obecnie przede wszystkim z atrakcji oferowanych przez ten wiekowy obiekt górniczy. Rocznie zagląda tu ju¿ ponad milion zwiedzających. Turyści przyje¿d¿ają aby pospacerowaæ podziemnymi korytarzami i podziwiaæ komory, kaplice i rzeźby wykute w soli.

Miejsca wydobywania soli - Komory

700-letnia eksploatacja kopalni w Wieliczce doprowadzi³a do powstania niezliczonych korytarzy, otworów i wyrobisk. Pod miastem ciągną siê tunele rozmieszczone na 9 poziomach. Najni¿szy z nich znajduje siê na g³êbokości 327 metrów. Podziemna Wieliczka sk³ada siê z oko³o 300 km chodników i 3000 komór. Do zwiedzania udostêpniony jest jedynie 2,5-kilometrowy odcinek. Turyści schodzą na g³êbokośæ 134 m. Pierwsze 370 kroków na pierwszym poziomie mo¿na pokonaæ pieszo lub skorzystaæ z windy.

Rzeźby solne, Kaplica św. Kingi

Dowodem ciê¿kiej pracy, wielkiej wiary i pasji górników z Wieliczki są rzeźby i komory wykute w soli. Szczególne zachwyca Kaplica św. Kingi. Jest to najwiêkszy na świecie podziemny kośció³. Komora zwraca uwagê rozmiarem i bogactwem zdobieñ - rzeźby, ¿yrandole, reliefy. Do ich wykonania górnicy u¿yli tylko soli. Obecnie kopalnia jest doskona³ym miejscem do organizowania konferencji, bankietów, przyjêæ weselnych i innych imprez. W podziemiach znajduje siê tak¿e sanatorium. Panujący tu mikroklimat przynosi ulgê osobom cierpiącym na choroby dróg oddechowych i alergie.

1-2-4-1