Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Auschwitz

Obóz śmerci Auschwitz - Symbol ludobójstwa

Nie ma chyba takiej osoby, która nie s³ysza³aby o symbolu Holocaustu i ludobójstwa jakim jest Obóz Koncentracyjny w Auschwitz. Obóz ten powsta³ niedaleko miasta Oświêcim. Za³o¿yli go niemieccy nazisci w 1940 roku. Z czasem uleg³ rozbudowie: Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz Monowitz i 40 mniejszych, drugorzêdnych obozów. Początkowo wiêziono tu g³ównie Polaków, Rosjan i Romów. Od 1942 roku Oświêcim sta³ siê miejscem najwiêkszej eksterminacji ¯ydów. Ponad milion ¯ydów z ca³ej Europy straci³o ¿ycie w tutejszych komorach gazowych.

Wyzwolenie obozu - Liczba ofiar

Przed zakoñczeniem wojny Niemcy zdo³ali zniszczyæ komory gazowe i krematoria. Spalono te¿ wiêkszośæ dokumentów aby zatrzeæ ślady okrutnych zbrodni. Koniec funkcjonowania obozu nie oznacza³ jednak kresu dramatu wiêźniów. Wielu z nich zmuszono do udzia³u w tzw. Marszu śmierci do Trzeciej Rzeszy. Tych, którzy zostali w obozie, oswobodzono na początku 1945 roku. Liczba ponad 1,5 miliona zabitych wcią¿ bardzo szokuje. W Auschwitz ślady ofiar obozu koncentracyjnego są widoczne na ka¿dym kroku - w postaci ich zdjêæ, przyborów osobistych czy pulki w³osów.

Muzeum Auschwitz - Miejsce pamiêci

W 1947 roku powsta³o w Auschwitz Birkenau - muzeum upamiêtniające zag³adê czasów drugiej wojny światowej. W 1979 roku obóz śmierci Auschwitz zosta³ wpisany na światową listê dziedzictwa kulturowego UNESCO. Obecnie Oświêcim odwiedza siê ok. 6 milinów osób rocznie. Zdecydowaną wiêkszośæ zwiedzających stanowią ludzie m³odzi. W tym t³umie i zgie³ku trudno o chwilê ciszy i refleksji nale¿nej temu miejscu, jednak tak du¿e zainteresowanie obozem świadczy o wcią¿ ¿ywej historii i pamiêci. Kilka lat temu Christian napisa³ wiersz na temat Auschwitz. Tytu³ utworu: "Auschwitz - Deszcz".

1-2-5-1