Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Zakopane, Tatry

Stolica Tatr - Zimna stolica Polski

Zakopane jest stolicą Tatr i najwa¿niejszym ośrodkiem wypoczynkowym w Polsce. Tu zrodzi³a siê polska turystyka górska. Zakopane liczy 30000 mieszkañców i oferuje turystom niemal drugie tyle miejsc noclegowych. Górale pieczo³owicie pielêgnują swoje tradycje, które ciągle są bardzo ¿ywe w muzyce, zwyczajach i strojach ludowych. Ka¿dego roku, w sierpniu odbywa siê tu Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Biorą w nim udzia³ grupy muzyczne z górskich regionów ca³ego świata. Obok Tatr wa¿ne atrakcje Zakopanego stanowią: Teatr Stanis³awa Witkiewicza, drewniane kośció³ki, liczne muzea oraz stary cmentarz na Pêksowym Brzyzku.

Tatry - Rysy - Guba³ówka

Najwy¿szą partiê Karpatów stanowi pasmo Tatr, które wykazuje pewne podobieñstwo do Alp. Tatry ciągną siê na d³ugośæ 50 km i szerokośæ 15 km. Zaledwie jedna piąta znajduje siê na terenie Polski - pozosta³a czêśæ le¿y po stronie s³owackiej. Najwiêksze wzniesienie w Polsce to Rysy (2500 m n.p.pm.). Najwy¿szy szczyt ca³ych Tatr - Gerlach (2655 m n.p.m.) wznosi siê ju¿ na terenie S³owacji. Najchêtniej odwiedzanymi przez turystów miejscami są Dolina Kościeliska i Jezioro Morskie Oko. Ten kto nie przepada za pieszymi wyprawami w góry, mo¿e korzystac z kolei linowej na Kasprowy Wierch lub linowo-terenowej na Guba³ówkê, skąd podziwia siê piêkną panoramê Tatr.

Podhale - Skansen Chocho³ów

Niewielka odleg³ośæ dzieli Zakopane od znajdującego siê w Chocho³owie skansenu. Chocho³ów to jedyna wieś na Podhalu gdzie zachowa³a siê oryginalna drewniana zabudowa, a wszystkie te drewniane domy do dzisiaj są zamieszkane. Ich powstanie datuje siê na oko³o 1900 rok. Corocznie, tu¿ przed Wielkanocą mieszkañcy Chocho³owa organizują tradycyjne odświe¿anie domostw. Zadbane ciągle zachwycają swoim urokiem.

1-2-5-5