Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Ojcowski park narodowy

Źróde³ko mi³ości - Brama krakowska

Ojcowski Park Narodowy znajduje siê ok. 16 km od Krakowa. Po³o¿ony jest na Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej. Jest to ulubione miejsce wycieczek Krakowian. Spacerując pośród zieleni, wdychając świe¿e powietrze turyści podziwiają wznoszące siê ciekawie ska³y wapienne i piêkną przyrodê. Czêsto zaglądają do jaskiñ, zwiedzają ruiny zamku w Ojcowie, czy pa³ac w Pieskowej Skale. Ojcowski Park Narodowy powsta³ w 1956 roku. W jego granicach znajdują siê Dolina Prądnika, Dolina Sąspowska oraz czêśæ wierzchowiny jurajskiej. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce zajmując zaledwie 2200 ha. Najwy¿sze wzniesienie na terenie Parku osiąga wysokośæ 437 m n.p.m.

Geneza Regionu Ojcowa - Maczuga Herkulesa

Atrakcją Parku są jurajskie ska³y wapienne. Oko³o 150 milionów lat ca³y ten teren zalewa³y wody oceanu. Późniejsze przeobra¿enia doprowadzi³y do znikania wód. ¯yjące w nich zwierzêta pozosta³y na dnie morza. Kolejne kilka tysiêcy lat doprowadzi³o do przekszta³cenia ich szczątków w warstwê wapienia. Ska³y wapienne ³atwo podlegają dzia³aniu wiatru, wody i s³oñca. Szybko rozpoczą³ siê proces erozji. Rzeki rzeźbi³y wapienie tworząc doliny, strome wąwozy i ska³y o oryginalnych kszta³tach. Najbardziej znanymi spośród tych ostatnich są: Maczuga Herkulesa oraz Ig³a Deotymy. Dosz³o tak¿e do powstania wielu jaskiñ – n.p. Jaskini £okietka oraz Jaskini Ciemnej.

Szlak Orlich Gniazd - Zamek Pieskowa Ska³a

W średniowieczu przez teren Parku Ojcowskiego przebiega³a wa¿ny szlak handlowy prowadzący na Śląsk. Dla ochrony tej trasy wybudowano szereg zamków, które wznosi³y siê na szczytach wzgórz i z daleka przypomina³y gniazda ptaków. Stąd nazwano je Orlimi Gniazdami. Jednym z obiektów tego typu jest zamek w Pieskowej Skale. Po przebudowie w XVI wieku zamek zyska³ formê renesansową. U stóp zamku znajduje siê Maczuga Herkulesa.

1-2-5-3