Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Wadowice

Dzieciñstwo Jana Paw³a II

Papie¿ Jan Pawe³ II (czyli Karol Wojty³a) urodzi³ siê 18 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Mia³ brata i siostrê, która zmar³a zaraz po narodzinach. Karol Wojty³a wychowywa³ siê w tradycyjnej i religijnej i zarazem tolerancyjnej rodzinie. Niestety ju¿ jako dziecko doświadczy³ wielu tragedii. Najpierw zmar³a jego matka, nied³ugo później odszed³ jego starszy brat. Od tego momentu jedyną osoba która opiekowa³a siê Karolem by³ jego ojciec.

Najlepszy uczeñ - Aktor - Poeta

Karol by³ bardzo dobrym uczniem w szkole. Za swoją sumiennośæ i wiedzê otrzymywa³ najlepsze noty. By³ bardzo lubiany przez kolegów z klasy. Nie postrzegano go jako kujona, czy mola ksią¿kowego, by³ dobrym przyjacielem. Ju¿ w latach m³odzieñczych zrodzi³a siê jego zainteresowanie do teatru. Kierowany tą pasją przystąpi³ do szkolnego kó³ka teatralnego. By³ obdarzony niezwyk³ym talentem - przejawia³ wielkie zdolności aktorskie, pisa³ poezjê. W 1938 roku m³ody Wojty³a opuści³ rodzinne Wadowice aby podjąæ studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Znajomi wró¿yli, ¿e zostanie pewnie wspania³ym poetą, aktorem lub re¿yserem. Niewiele wówczas wskazywa³o na to, ¿e w przysz³ości wybierze stan duchowny.

Miejsce narodzin Jana Paw³a II - Muzeum

Rodzina Wojty³ów zajmowa³a w Wadowicach niewielkie, dwupokojowe mieszkanie. Obecnie Dom Rodzinny Ojca Świêtego Jana Paw³a II stanowi muzeum pamiątek związanych z Wielkim Polakiem. Na potrzeby ekspozycji zaadoptowano znacznie wiêkszą powierzchniê. Od czasu śmierci papie¿a Jana Paw³a II do Wadowic przyje¿d¿ają ca³e rzesze pielgrzymów. Kolejki wiernych pragnących odwiedziæ miejsce narodzin ukochanego Karola nikogo nie dziwią. Oprócz domu papie¿a warto zobaczyæ pobliską bazylikê, gdzie Karol Wojty³a zosta³ ochrzczony. Za³o¿ono tam równie¿ kaplicê dla niego.

1-2-5-2