Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Kazimierz

Dzielnica ¯ydowska

Miasto Kazimierz zosta³o ufundowane w 1335 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. W XV wieku wydano dekret, który nakazywa³ ¯ydom opuszczenie Krakowa. Wielu z nich osiedli³o siê wówczas w³aśnie na Kazimierzu. Miasto okaza³o siê dla nich przychylne, dlatego te¿ ściągali do niego ¯ydzi z ca³ej Europy. Przed II wojną światową ¿y³o tu kilkadziesiąt tysiêcy osób wyznania moj¿eszowego, co stanowi³o ok. 25% ogólnej liczby mieszkañców Krakowa.

Synagoga Remuh - Stary Cmentarz

Z 65000 ¯ydów krakowskich ocala³o zaledwie kilka tysiêcy. Wiêkszośæ z nich zginê³a w Gettcie Krakowskim (1941-1943), w obozu w Plaszczowie lub w innych obozach zag³ady. Dziś Gmina ¯ydowska liczy oko³o 200 cz³onków. Gromadzą siê oni na modlitwach w czynnych synagogach - Synagodze Remuh i Synagodze Tempel. Synagoga Remuh zosta³a wybudowana w XVI wieku. Jej fundatorem by³ znany kupiec i bankier królewski Izrael Isserles Auerbach. Ten dom modlitwy nazwano Remuh na cześæ Rabina Moj¿esza Izerlesa, wybitnego talmudysty i filozofa. Synagoga wraz z przylegającym do niej cmentarzem tworzą unikalny zespó³ ¿ydowskiej sztuki sakralnej.

Muzyka klezmerska - Festiwal ¯ydowski

W ostatnich latach dzielnica ¿ydowska sta³a siê bardzo popularna wśród Krakowian i turystów. Przyciągają nie tylko zabytki ale atmosfera tego miejsca. Rozliczne galerie, ma³e sklepiki, kawiarnie, które kuszą ciekawym wystrojem i kartą dañ. Prawie co wieczór w licznych restauracjach ¿ydowskich odbywają siê koncerty muzyki klezmerskiej. Poza tym organizowany corocznie Festiwal Kultury ¯ydowskiej ściąga fascynatów z ró¿nych zakątków kraju i zagranicy którze razem tancz¹ na ulice Szerokiej na Kazimierzu.

1-2-3-1