Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Synagoga Remuh

Getto Krakowskie - Dzielnica Podgórze

Ghetto ¿ydowskie zosta³o za³o¿one przez niemieckich nazistów w 1941 roku w dzielnicy Podgórze na drugim na drugim wybrze¿u Wis³y. Zosta³o ono szczelnie ogrodzone drutem kolczastym oraz wysokim murem - kszta³tem przypominającym macewy z ¿ydowskich cmentarzy. Ca³a ludnośæ ¿ydowska zosta³a deportowana z miasta Krakowa i zamkniêta w gettcie. ¯ydzi mieszkali w starszych warunkach, st³oczono ich na ma³ym skrawku ziemi - 7 osób w jednym pokoju. Tam, gdzie poprzednio ¿y³o tylko oko³o 3000 osób nagle zamieszka³o 15 tysiêcy. Doskwiera³ im g³ód i ciąg³y strach przez śmiercią.

Plac Zgody - Plac Bohaterów Getta

Jedna z czterych bram w murze getta wychodzi³a na Plac Zgody (Plac Bohaterów Getta). Na tym skwerze odbywa³y siê egzekucje, stąd wyrusza³y transporty ¯ydów do obozów koncentracyjnych. Getto zosta³o zlikwidowane w 1943 roku. Jego mieszkañców, zdolnych do pracy przewieziono do obozu w P³aszowie. Starszych, chorych, kobiety i dzieci rozstrzelano! Naocznym świadkiem tych wydarzeñ by³ polski aptekarz - Tadeusz Pankiewicz.

Apteka Pod Or³em - Tadeusz Pakiewicz

Tadeusz Pankiewicz by³ w³aścicielem apteki przy Placu Zgody. Naziści zak³adając getto zezwolili mu na dalsze prowadzenie dzia³alności w tym miejscu. Apteka Pod Or³em sta³a siê wa¿nym miejscem kontaktowym miedzy uwiêzionymi w gettcie ¯ydami a ludnością ¿yjącą poza jego granicami. Tu mo¿na by³o zostawiæ lub odebraæ list, przesy³kê, poznaæ informacje z frontu, schroniæ przed nocnymi aresztowaniami. Tadeusz Pankiewicz obserwowa³ powstawanie getta, wysiedlenia, eksterminacjê ludności ¿ydowskiej i w koñcu jego likwidacjê. Swoje wspomnienia opisa³ w ksią¿ce pt: "Apteka w getcie krakowskim". Za dzia³alnośæ na rzecz pomocy i ratowania ¯ydów zosta³ wyró¿niony tytu³em: "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".

1-2-3-2