Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Inne synagogi

Oskar Schindler - Fabryka Schindlera

¯ydzi Schindlera - Lista Schindlera

Fabryka Schindlera dzisiaj

Na œcianie fabryki wisi tablica z napisem: "Kto uratuje jedno ¿ycie jakby ca³y œwiat uratowa³". Dziœ w budynku ulokowa³y siê ró¿ne firmy. Zaledwie nieznaczna jego czêœæ funkcjonuje jako muzeum. Planuje siê jego rozbudowê. Trwa zaciêta debata jak zagospodarowaæ ten obiekt i jego otoczenie. Jedni widz¹ tym miejscu centrum sztuki nowoczesnej inni opowiadaj¹ siê za opcj¹ urz¹dzenia centrum dokumentuj¹cego tragiczne wydarzenia II wojny œwiatowej. Spór pozostaje nierozstrzygniêty.

1-2-3-3