Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Kościół Franciszkanów

Kośció³ Franciszkanów - M³oda Polska

Kośció³ Franciszkanów, wzniesiony w XIII w., jest jednym z najstarszych kościo³ów gotyckich w Krakowie. W środku mo¿na podziwiaæ przepiêkną polichromiê i witra¿e, związane z stylem M³odej Polski - nurt, mający swóją w³asną ideologiê: M³oda Polska by³a w pewnym sensie protestem przeciwko standaryzacji i technicyzacji ¿ycia spo³ecznego jak równie¿ obyczajowości mieszczañskiej. Dekoracje ścienne w Kościele Franciszkanów, które pe³ne są motywów roślinnych oraz wzorów geometrycznych, zosta³y wykonane przez polskiego artystê Stanis³awa Wyspiañskiego.

Stanis³aw Wyspiañski

Stanis³aw Wyspiañski (1869-1907) - wszechstronnie utalentowany artysta. By³ malarzem, dramatopisarzem, autorem scenografii do sztuk teatralnych, projektantem witra¿y, projektantem mebli. Wykonane przez niego pod koniec XIX wieku dekoracje w Kościele Franciszkanów wywo³a³y ogromny skandal, Krakowian oburza³a prostota wystroju. Na swą obronê Stanis³aw Wyspiañski u¿y³ argumentu, i¿ św. Franciszek z Asy¿u - za³o¿yciel zakonu Franciszkanów, by³ cz³owiekiem skromnym kochającym naturê. Motywy roślinne we wnêtrzu mają zatem swoje uzasadnienie. W późniejszym czasie Stanis³aw Wyspiañski wykona³ jeszcze projekty witra¿y do Kościo³a Franiszkanów.

Witra¿e - Bóg Ojciec - Stañ siê

S³ynne witra¿e, które znajdują siê w Kościele Franciszkanów, są obecnie najpiêkniejszymi witra¿ami nurtu M³odej Polski w Polsce. Najbardziej ceniony witra¿ przedstawia postaæ Boga Ojca w momencie stworzenia świata. Dzie³o ukazuje Stwórcê, z którego jednej rêki wyp³ywają cztery ¿ywio³y: powietrze, ogieñ, woda, ziemia. Drugą, uniesioną rêką Bóg Ojciec b³ogos³awi światu, który stwarza. Witra¿ zachwyca modernicznym przedstawieniem Boga i swoimi intensywnymi kolorami. Nosi on znamienny tytu³ "Bóg Ojciec-Stañ siê".

1-2-1-7