Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Palac biskupi

Pa³ac biskupi - śmieræ Jana Paw³a II

Drugiego kwietnia 2005 roku, oko³o godziny 21:37 dzwoñ śmierci na wie¿y kościola Mariackiego i dzwoñ Zygmunda na Wawelu zaczą³y rozbrzmiec. Do miasta dotar³a wiadomośæ o śmierci Papie¿a Jana Paw³a II (Karola Wojty³y). Pod oknem Pa³acu Biskupiego, z którego Jan Pawe³ II czêsto przemawia³ do pielgrzymów, zebra³o siê tej nocy ponad 40 tysiêcy ludzi. Modlili siê oni za swojego ukochanego Ojca, przynosili kwiaty i zapalali znicze. Wokó³ Pa³acu i zebranych tam t³umów gromadzili siê dziennikarzem przesy³ający na ca³y świat wzruszające relacje z tych smutnych wydarzeñ w Krakowie.

£ąka papieska - B³onia krakowskie

Kilka dni po śmierci Jana Paw³a II m³odzi ludzie zorganizowali marsz zmierzający z Rynku w kierunku B³oñ. B³onia to ³ąka w centrum Krakowa na której Jan Pawe³ II spotyka³ siê z wiernymi, odprawia³ Mszê św. O 21.37 - w dok³adną godzinê śmierci Jana Paw³a II - prawie milion osób podnios³o w górê zapalone świece, na znak pamiêci o Ojcu Świêtym. Śpiewano jego ulubioną pieśñ pod tytu³em "Barka", a wiatr roznosi³ w powietrzu powtarzane chórem s³owa: "Jesteśmy z Tobą Janie Pawle II, teraz i na wieki!".

Jan Pawe³ II - Jego ¿ycie, talent i charyzma

Kto to by³ Jan Pawe³ II, czyli Karol Wojty³a? Urodzi³ siê w Wadowicach niedaleko miasta Krakowa i wychowywa³ siê w bardzo religijnej i tolerancyjnej rodzinie. By³ wysoce utalentowanym poetą oraz aktorem. W m³odzieñczych latach spotka³o go wiele przykrych doświadczeñ: najpierw zmar³a jego matka, a potem ukochany brat. Kolejną tragedią by³ wybuch drugiej wojny światowej. Zanim Karol Wojty³a zosta³ ksiêdzem, studiowa³ na krakowskim Uniwersytecie Jagielloñskim polonistykê. Mia³ on niesamowitą charyzmê, niespotykany dar s³uchania i mówienia do ludzi, dziêki czemu trafia³ do wiernych. Spuścizna Karola Wojty³y są Światowe Dni M³odzie¿y i tak zwane "Pokolenie JP II".

1-2-1-6