Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Kościół Mariacki

Kośció³ Mariacki - Bazylika Mariacka

Kośció³ Mariacki to jeden z najpiêkniejszych gotyckich świątyñ w Krakowie. Wznosi siê przy samym Rynku. Pierwotną romañska świątyniê wybudowano w tym samym miejscu na początku XIII wieku. Gotycki kośció³ zosta³ wzniesiony z funduszy mieszczan krakowskich. Wizyta w Bazylice Mariackiej gwarantuje niezapomniane wra¿enia. W jego wnêtrzach obok cennych witra¿y, polichromii projektu znanego malarza Jana Matejki mieści siê jedna z najcenniejszych atrakcji Krakowa - o³tarz Wita Stwosza.

Rzeźbiarz Wit Stwosz - O³tarz Wita Stwosza

W 1477 roku pochodzący z Norymbergii rzeźbiarz Wit Stwosz rozpoczą³ pracê nad o³tarzem do Kościo³a Mariackiego. Ukoñczenie arcydzie³a zajê³o mu dwanaście lat. Scena g³ówna o³tarza przedstawia Zaśniêcie Najświêtszej Marii Panny, świadkami tego wydarzenia jest Dwunastu Aposto³ów. Nieco powy¿ej pokazano Wniebowstąpienie Matki Jezusa, a w zwieñczeniu tego o³tarza - koronacjê Marii. Na skrzyd³ach o³tarza rzeźbiarz Wit Stwosz przedstawi³ historiê ¿ycia Marii i Jezusa. Otwarcie o³tarza ma miejsce o godzinie 11:50.

Krakowski Hejna³

Z wy¿szej wie¿y Bazyliki Mariackiej o ka¿dej pe³nej godzinie rozbrzmiewa hejna³ - melodia wygrywana na trąbce, która nieoczekiwanie siê "urywa". Wy¿sza wie¿a zawsze nale¿a³a do miasta. Dy¿urowa³ na niej stra¿nik, którego zadaniem by³o obserwowanie okolicy i równie¿ informowanie o zauwa¿onych po¿arach czy zbli¿ających siê wrogach. Nag³e przerwanie wygrywanego hejna³u ma związek z atakiem Tatarów. Melodia urywa siê dok³adnie w momencie, gdy trêbacz zosta³ ugodzony strza³ą nieprzyjaciela prosto w gard³o. W po³udnie Krakowski Hejna³ jest transmitowany w Polskim Radio.

1-2-1-4