Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Rzeka Wisła

Wiślañskie Bulwary - Rejsy po Wiśle - Piosenka

W s³oneczne dni, bulwary wiślane stają siê ulubionym miejscem spacerów i przeja¿d¿ek rowerowych Krakowian. Stąd rozciąga siê przepiêkny widok na Wzgórze Wawelskie. Wielu turystów korzysta z rejsów statkiem po rzece, oferowanych przez licznie przycumowane u jej brzegów braki i ³odzie. "P³ynie Wis³a p³ynie po polskiej krainie, zobaczy³a Kraków pewnie go nie minie ...". Ta najd³u¿sza polska rzeka ma swoje koryto tu¿ u stóp Wzgórzu Wawelskim. Liczy pond 1000 km d³ugości. Rozpoczyna swój bieg w Karpatach w pob³i¿u miasteczka Wis³y, przep³ywa przez wiêksze polskie miasta m.in. Kraków i Warszawê i wpada do Morza Ba³tyckiego.

Hej ty Wis³o (polski, audio, mp3)

(Autor nieznany)
1.  Hej, ty Wis³o, modra rzeko |: pod lasem. :|
      A mam ci ja fujareczkê |: za pasem. :|
      A jak ci ja na fujarce |: zagrajê :|,
      Us³yszy mnie moje dziewczê |: o stajê! :|
2.  Nasza Wis³a, modra rzeka, |: niby kwiat :|,
      I p³ynie se hen daleko |: w obcy świat. :|
      I p³ynie se hen daleko, |: a¿ w morze, :|
      Takie czarne niby rola, |: mój Bo¿e. :|
3. Hej, dziewczyno, hej, kalino, |: nie p³acz mi, :|
      I oczkami jak gwiazdkami |: zaświæ mi. :|
      Bo flisowie ju¿ wracają, |: waraha, :|
      A tu echa powtarzają, |: waraha! :
1-2-2-5