Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Smok Wawelski

Legendy Krakowskie - Legenda o Smoku

Dawno, dawno temu, za czasów panowania Ksiêcia Kraka - legedarnego zalo¿yciela miasta Krakowa - nieustannie znika³y m³ode dziewczyne, a nikt z Krakowian nie wiedzial, co siê z nimi sta³o. A¿ pewnego razu okaza³o siê, ¿e u stóp Wawelskiego Wzgórza w ogromnej pieczarze ¿y³ straszliwy smok. Porywa³ on nie tylko byd³o, trzodê chlewną i wszelaką zwierzynê, ale jego przysmakiem jednak by³y te m³ode dziewczyny.

Ksią¿e Krak zatem og³osi³: "Kto zabije smoka, dostanie ode mnie pó³ królestwa i moja córkê za ¿onê". Wielu dzielnych rycerzy stawa³o do walki z smokiem. ¯adnemu jednak nie uda³o siê mu pokonaæ. W koñcu m³ody szewczyk wpad³ na wspania³y pomys³! Wypcha³ skórê owcy siarką i podrzuci³ pod pieczarê smoka. G³odny potwór zobaczywszy smakowitą owieczkê nie zastanawia³ siê d³ugo - po¿ar³ ją jednym tchem.

Zaraz potem poczu³ pieczenie w brzuchu. Z ka¿dą chwilą piek³o go coraz bardziej. Spragniony pobieg³ na brzeg Wis³y i począ³ ³apczywie piæ wodê z rzeki. Wypi³ jeden ³yk, drugi, trzeci, ale ciągle nie móg³ ugasiæ pragnienia. Pi³ wiêc dalej, pi³, a¿ pêk³! Miasto zosta³o uwolnione od straszliwego smoka, a szewczyk otrzyma³ od króla obiecaną nagrodê i poślubi³ jego córkê.

Smocza jama

Jaskinia, którą wed³ug legendy zamieszkiwa³ smok udostêpniona jest do zwiedzania. Ciąg pieczar liczy 81 metrów d³ugości. Mo¿na je zobaczyæ o ka¿dej porze roku z wyjątkiem zimy. Do jaskini mo¿na siê dostaæ schodząc krêconymi schodami wprost ze szczytu Wzgórza Wawelskiego. Przy wyjściu z pieczary znajduje siê rzeźba smoka, który zionie prawdziwym ogniem.

1-2-2-4